INFO@TISKIDZ.NL                                                

Oudercommissie

Een oudercommissie van een gastouderbureau vertegenwoordigt de ouders van alle kinderen die bij de aangesloten gastouders worden opgevangen.

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.

Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.
Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.

In de oudercommissie zitten vanwege de onafhankelijkheid alleen ouders.

De taken van de oudercommissie staan in het medezeggenschapsreglement. De oudercommissie heeft het recht (on)gevraagd te adviseren over:

  • * de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid;
  • * het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • * het beleid rondom voorschoolse educatie;
  • * vaststelling en wijziging van de klachtenregeling;
  • * de prijs van de kinderopvang.

Aanmelden oudercommissie TisKidz